Cene komunalnih storitev

Naša osnovna skrb so bivalni pogoji naših občanov in to je tudi temeljni razlog, da smo 16. 3. 2015 vložili zahtevo za izredno sejo občinskega sveta, na kateri smo želeli doseči, da se preverijo možnosti za znižanje cen komunalnih storitev.

Pri pregledu položnic, ki so nam jih posredovali občani, smo namreč ugotavljali, da so se cene komunalnih storitev, katere izvaja Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. t.j. oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov zvišale tudi do 34 odstotkov.

V naši zahtevi smo predlagali naslednji sklep:

“Občinski svet predlaga županu, da v roku 30 dni od dneva sprejetja tega sklepa preuči možnost znižanja cen storitev zajetih v obveznih gospodarskih javnih službah t.j. oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov ter zagotovi ustrezen nadzor cen obveznih gospodarskih  javnih služb, ki jih izvaja Javno podjetje Komunala Brežice, d.o.o.. Skladno s tem naj predlaga Občinskemu svetu Občine Brežice sprejetje ustreznih aktov, ki bodo urejali nadzor nad cenami.”